อัฏฐมีบูชา ประวัติ

อัฏฐมีบูชา ประวัติ

อัฏฐมีบูชา อ่านประวัติและหลักธรรมของวันอัฏฐมีบูชา​ วัน อัฏฐมีบูชา ประวัติ คือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เนื่องด้วยอัฏฐมีคือ วันแรม 8 ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ (เดือน 6) เป็นวันที่ถือกันว่าตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เมื่อถึงวันนี้แล้ว พุทธศาสนิกชนบางส่วน ผู้มีความเคารพกล้าในพระพุทธองค์ มักนิยมประกอบพิธีบูชา ณ ปูชนียสถานนั้น ๆ วันนี้จึงเรียกว่า “วันอัฏฐมีบูชา” ในปี 2566 วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีเถาะ นอกจากนั้น วันอัฏฐมีบูชา เป็นวันคล้ายวันที่พระนางสิริมหามายา องค์พระพุทธมารดาสิ้นพระชนม์ (หลังประสูติ) และเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน (หลังตรัสรู้) อีกด้วย อัฏฐมีบูชา ประวัติ วันอัฏฐมีบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 […]

โอวาท ปาติโมกข์

โอวาท ปาติโมกข์

โอวาทปาติโมกข์ หัวใจของพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญ เดือนมาฆะคือเดือน 3 หรือเดือน 4 ในปีที่มีอธิกมาส เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง โอวาท ปาติโมกข์ ซึ่งปีนี้ตรงกับ วันที่ 4 มีนาคม นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ตั้งแต่วันเพ็ญ เดือน 6 ได้เริ่มออกสั่งสอน แก่ผู้แสวงหาทางหลุดพ้นจากทุกข์ สอนครั้งแรกคือ ไปโปรดปัญจวัคคีย์ เมื่อวันอาสาฬหบูชา คือวันเพ็ญเดือน 8 ในปีเดียวกับที่ตรัสรู้ จนถึงวันเพ็ญเดือน 3 ของปีถัดมา มีพระภิกษุที่เป็นพระสาวกขณะนั้นกว่า 1,300 รูป ซึ่งพระสาวกเหล่านี้ พระพุทธองค์ได้ทรงส่งออกไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่ทรงค้นพบไปยังเมืองต่างๆ ส่วนพระองค์ประทับอยู่ ณ วัดเวฬุวัน หรือป่าไผ่ กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ ที่พระเจ้าพิมพิสารถวาย และถือเป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนา พระสาวก เดินทางมาฟัง โอวาท ปาติโมกข์ ของพระพุทธเจ้า โดยมิได้นัดหมายถึง 1,250 รูป ในวันเพ็ญเดือน 3 […]

เวียนเทียนวันไหน

เวียนเทียนวันไหน

เวียนเทียนที่วันไหน ของที่ต้องเตรียมและวิธีการเวียนเทียน เวียนเทียนวันไหน กิจกรรมหรือพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่ชาวพุทธทุกคนคุ้นเคย เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของสมบัติทั้งสามของพระพุทธเจ้า ธรรมกาย และสังฆะ วงจรการเวียนว่ายตายเกิด (วัฏสงสาร) จะเกิดขึ้นในขณะที่เวียนรอบปูชนียสถานสำคัญภายในวัด เช่น วิหารและอุโบสถ 3 รอบ ว่าชีวิตของเรามีขึ้นมีลงเหมือนวงล้อ พิธีเวียนเทียน จัดวันไหนบ้าง? แน่นอนว่าชาวไทยพุทธทุกคนเคยมีประสบการณ์การเวียนเทียน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลายคนยังสับสนและอาจไม่รู้ว่าวันเวียนเทียนเกิดขึ้นวันไหน Rabbit Care จึงได้รวบรวมวันสำคัญทางศาสนาพุทธที่นิยมจุดเทียนมากที่สุด ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมจะได้เตรียมตัวกัน อยากทำได้ดีในรอบต่อไป ห้ามพลาด! วันมาฆบูชา(ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) มาฆบูชาวันสำคัญที่พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปมาชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย เกิดเหตุจาตุรงคสันนิบาต และพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งในทางพุทธศาสนาถือเป็นหัวใจสำคัญ วันมาฆบูชาจึงนับว่าเป็นวันที่สำคัญมากอีกวันหนึ่งของชาวพุทธที่มีกิจกรรมทางพุทธศาสนาให้ทำมากมาย วันวิสาขบูชา(ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) วิสาขบูชา อีกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า โดยคณะกรรมาธิการองค์การสหประชาชาติ หรือ UN ได้มีการพิจารณาและลงมติกันให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกด้วยเหตุผลว่า พระพุทธเจ้านั้นทรงมีเมตตาและเป็นมหาบุรุษของเหล่ามวลมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ยกเลิกระบอบชนชั้นวรรณะหรือเลิกทาสโดยไม่มีการนองเลือด วันอาสาฬหบูชา(ขึ้น 15 […]