เวียนเทียนวันไหน

เวียนเทียนวันไหน

เวียนเทียนที่วันไหน ของที่ต้องเตรียมและวิธีการเวียนเทียน เวียนเทียนวันไหน กิจกรรมหรือพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่ชาวพุทธทุกคนคุ้นเคย เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของสมบัติทั้งสามของพระพุทธเจ้า ธรรมกาย และสังฆะ วงจรการเวียนว่ายตายเกิด (วัฏสงสาร) จะเกิดขึ้นในขณะที่เวียนรอบปูชนียสถานสำคัญภายในวัด เช่น วิหารและอุโบสถ 3 รอบ ว่าชีวิตของเรามีขึ้นมีลงเหมือนวงล้อ พิธีเวียนเทียน จัดวันไหนบ้าง? แน่นอนว่าชาวไทยพุทธทุกคนเคยมีประสบการณ์การเวียนเทียน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลายคนยังสับสนและอาจไม่รู้ว่าวันเวียนเทียนเกิดขึ้นวันไหน Rabbit Care จึงได้รวบรวมวันสำคัญทางศาสนาพุทธที่นิยมจุดเทียนมากที่สุด ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมจะได้เตรียมตัวกัน อยากทำได้ดีในรอบต่อไป ห้ามพลาด! วันมาฆบูชา(ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) มาฆบูชาวันสำคัญที่พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปมาชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย เกิดเหตุจาตุรงคสันนิบาต และพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งในทางพุทธศาสนาถือเป็นหัวใจสำคัญ วันมาฆบูชาจึงนับว่าเป็นวันที่สำคัญมากอีกวันหนึ่งของชาวพุทธที่มีกิจกรรมทางพุทธศาสนาให้ทำมากมาย วันวิสาขบูชา(ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) วิสาขบูชา อีกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า โดยคณะกรรมาธิการองค์การสหประชาชาติ หรือ UN ได้มีการพิจารณาและลงมติกันให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกด้วยเหตุผลว่า พระพุทธเจ้านั้นทรงมีเมตตาและเป็นมหาบุรุษของเหล่ามวลมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ยกเลิกระบอบชนชั้นวรรณะหรือเลิกทาสโดยไม่มีการนองเลือด วันอาสาฬหบูชา(ขึ้น 15 […]